Regulamin sklepu

REGULAMIN
Sklepu internetowego iBanditi.com

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia i nazwy oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego iBanditi.com
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem iBanditi.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy iBanditi.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. I. 2014 poz . 827 ze zm.).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem iBanditi.com
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem iBanditi.com, prowadzony jest przez „WADI fhu Artur Piszczek”, ul Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 6281940292, REGON 240974420. „WADI FHU” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogłyby wynikać z korzystania ze strony. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego.
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego.
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa iBanditi.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu iBanditi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Złożenie Zamówienia może nastąpić zarówno bez rejestracji, jak i po rejestracji Klienta.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. iBanditi.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez „WADI FHU” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię iBanditi.com
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody „WADI FHU Artur Piszczek”.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla iBanditi.com
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową iBanditi.com, dokonać wyboru towaru i/lub jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam„ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
f) numeru konta jeżeli klient wybrał płatność przelewem.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „WADI FHU Artur Piszczek” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr xxxxxx”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie z wyborem klienta:
Na terenie kraju pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej (DHL, TNT, Siódemka, itp) lub odbiorze w punkcie (Poczta Polska) lub odbiorze w paczkomacie (InPost).
5.3. Przy zamówieniu przekraczającym kwotę 340 PLN - dostawa 0,00 PLN na terenie Polski. Szczegółowe koszty dostawy są widoczne podczas składania zamówienia i opłaty.
5.4.
Dostawa zagranicę, na terenie Unii Europejskiej, realizowana jest za pośrednictwem przesyłki kurierskiej GSL. Koszty dostawy do krajów UE są określone w Kosztach i sposobach dostawy. Koszty dostawy zagranicę, poza terenem UE ustalane są indywidualne, według wielkości zamówienia i kraju przeznaczenia przesyłki.
5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i różni się w zależności od wybranego sposobu dostawy.
5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu iBanditi.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wybranego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura VAT).
5.7. Opłaty celne - Wniesienie opłat celnych spoczywa na kliencie, wysokość tych opłat zależy od przepisów celnych kraju przeznaczenia przesyłki. Kwota opłat celnych, zostanie przekazana klientowi przy otrzymaniu przesyłki przez klienta w miejscu przeznaczenia. W przypadku, nie wniesienia opłat celnych, przesyłka zostanie zwrócona do iBanditi.com, koszty wysyłki, cła i kar będą naliczone zamawiającemu do sumy zamówienia. W przypadku anulacji takiego zamówienia iBanditi.com będzie wykonywało zwrot pomniejszony o takie koszty.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny wszystkich towarów zamieszczone na stronie sklepu:
a) podawane ceny są w Polskim Złotym (PLN, zł) i zawierają stosowny podatek od towarów i usług VAT dla kraju obowiązywania Rzeczpospolita Polska.
b) ceny mogą być podane także w walucie: Dolar Amerykański (USD) lub Wspólnej Europejskiej Waluty (EURO, EUR) ceny te są przeznaczone dla klientów z poza Rzeczpospolitej Polskiej, a chcących dokonać opłaty w innej walucie niż Polski Złoty (PLN, zł).
c) zawierają inne wszelkie składniki oprócz kosztów dostawy.
d) nie zawierają informacji o ewentualnych opłatach i taryfach celnych.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na aktualne konta bankowe WADI,
b) systemem szybkich przelewów Transferuj.pl (operator Krajowy Integrator Płatności S.A.).
c) innym systemem płatności określonym podczas procesu zakupu i opłaty.
6.3. Na uiszczenie opłaty przez Klienta, iBanditi.com oczekuje do 7 dni kalendarzowych. Po okresie 7 dni i braku wpłaty za zamówienie iBanditi.com ma prawo automatycznie anulować zamówienie klienta, bez podania przyczyn.
6.4 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, rabatowych, marketingowych lub wyprzedaży. Promocje w sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin nie stanowi inaczej. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy i reklamacje.
7.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki.
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować iBanditi.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
a) pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny: „WADI FHU Artur Piszczek”, Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała.
b) lub oświadczenie wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail Biuro@iBanditi.com
7.3. Klient może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku uzupełnienia formularza drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w odpowiedzi na przesłane oświadczenie.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

7.4.1. Prawo ma zastosowanie do Towaru zakupionego w całości;

7.4.2. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi swoimi częściami (w tym opakowanie oraz dokumenty, itp.);

7.4.3. Należy unikać we wszystkich przypadkach naklejania etykiet lub taśmy bezpośrednio na opakowaniu Towaru;

7.4.4. Koszty wysyłki, zwiazane ze zwrotem Towaru oraz wszelkie możliwe opłaty celne są płacone przez Klienta;

7.4.5. Dostawa jest pod pełną odpowiedzialność Klienta, do momentu odbioru w magazynie „WADI”.

7.5. Jeżeli Towar został uszkodzony podczas transportu, WADI  powiadamia o tym fakcie Klienta w ciągu 5 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru w swoim magazynie, aby umożliwić Klientowi złożyć w odpowiednim czasie zażalenie na wybranego przez siebie przewoźnika i uzyskania zwrotu wartość Towaru (jeśli Towar był ubezpieczony); w tym przypadku Towar zostanie udostępniony do Klienta na jego powrót, jednocześnie anulując wniosek o odstąpieniu od umowy.
WADI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzież/utratę Towarów zwracanych przesyłek nieubezpieczonych; po otrzymaniu Towaru (w magazynie), zostanie on zbadany w celu oceny uszkodzeń spowodowanych transportem. Jeśli oryginalne opakowanie jest uszkodzone, WADI odliczy od należnego zwrotu za Towar pewen procent, ale nie więcej niż 10% wartości Towaru, na pokrycie kosztów jego odbudowy.
7.6. Po odliczeniu ewentualnych kosztów za szkody na oryginalnym opakowaniu Towaru, WADI zwróci Klientowi pełną kwotę zapłaconą za Towar, w tym ewentualne koszty wysyłki, w ciągu 14 dni od zwrotu Towaru. Zwrot nastąpi poprzez uznanie należności przez WADI , która będzie wpłacona w taki sam sposób jak Klient zapłacil za Towar.
7.7. Prawo odstąpienia od umowy jest stracone, z powodu braku integralności Towaru (opakowanie lub jej zawartości), w przypadku gdy WADI stwierdza:
7.7.1. Towar był używany, myty albo uszkodzony z przyczyn innych niż transport;
7.7.2. znacznik identyfikacyjny musi być dołączony do Towaru
7.7.3. Towar musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu;
7.7.4. brak składników Towaru (akcesoria, części, ...);
7.7.3. zwrot Towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres: „iBanditi.com” Kowalska 61, 43-300 Bielsko - Biała.
7.8. W przypadku utraty prawa odstąpienia od umowy, WADI zwróci Klientowi kupiony przez niego Towar, obciążac jego kosztami ponownej wysyłki.
7.9. Wraz z Towarem należy dołączyć dowód zakupu lub paragon. W opisie zwrotu lub reklamacji należy zawrzeć imię i nazwisko Klienta, dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, datę
i powód zwrotu.
7.10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, iBanditi.com zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), nie później niż 30 dni od dnia otrzymania Towaru w swoim magazynie.

7.11. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

VIII. Reklamacje dotyczące praw Klienta
8.1. iBanditi.com jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep iBanditi.comiBanditi.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. iBanditi.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości i usterki zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić iBanditi.com o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklepu iBanditi.com, telefonicznie, e-mail lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. iBanditi.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Prawa własności intelektualnej

10.1. Zawartość strony sklepu internetowego iBanditi.com, w tym, bez ograniczeń, teksty, grafiki, fotografii, obrazy, rysunki, dźwięk i wideo, dokumenty, logotypy i inne materialy w jakimkolwiek formacie zamieszczone na stronie sklepu, jak również menu, strony internetowe, projekt strony oraz oprogramowanie bedace czescia iBanditi.com są własnością WADI i są chronione prawem autorskim i każdym innych prawem własności intelektualnej posiadaczy, czyli prowadzącego sklep i innych posiadaczy takiego prawa. Powielanie w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, strony iBanditi.com i jej zawartości, bez wyraźnej pisemnej zgody prowadzącego, jest zabronione.

10.2. Zawartość strony internetowej iBanditi.com przeznaczone jest wyłącznie do użytkowników i klientów sklepu; bezprawne komercyjne wykorzystanie treści jest zabronione.

10.3. Użytkownik może swobodnie przeglądać zawartość strony, drukować, kopiować i zapisywać na dysku twardym własnego komputera lub innym nośniku, na własną odpowiedzialność i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony praw autorskich.

10.4. Wszelkie prawa do znaków towarowych, nazw produktów, nazw handlowych, logo, opakowania i wzorów wszystkich produktów lub usług „WADI TRAVEL”, jej oddziałów lub stron trzecich, należą wyłącznie swoich prawowitych właścicieli, zgodnie z umowami międzynarodowymi i prawem obowiązującym. Wyraźnie zakazuje wszystkich zastosowań, które mogłyby naruszyć te prawa

XI. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy iBanditi.com a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, będą załatwiane na drodze polubownej.
11.2. W przypadku braku dobrej woli ze strony klienta,  wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby WADI , zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy iBanditi.com a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę iBanditi.com.
11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego obowiązującego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
11.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 23.04.2015r. godz. 24:00.
11.6. Poprzedni REGULAMIN traci moc automatycznie. Jakiekolwiek sprawy zaległe obowiązują z zastosowaniem Nowego Regulaminu i na tej podstawie będą rozpatrywane.

Koniec Regulaminu

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
stat4u

Sklep internetowy Shoper.pl